آیا میدانید منظور از DPIچی هست؟

حجم رنگی که بعد از خارج شدن رنگ از نازل هد ....

تنظيم گپ يا همان ارتفاع هدها

تاثير زيادى بر كيفيت چاپ دارد ....

آيا ميدانيد مخفف RIP چیست ؟

‏Raster Image Processor ....

فیلم نمونه اى از پاشش هدهاى استارفاير

نمونه اى از چيدمان هدهاى استار فاير نصب شده براى مشترى ....